Yleiset sopimusehdot

Viimeksi päivitetty: 11.10.2023

Tmi Hanna M Heinonen
Hanna Heinonen
2772942-4
hanna@caston.fi

Nämä palveluehdot (”Sopimus”) määrittelevät Tmi Hanna M Heinonen (”Me”, ”Meidän” tai ”Yritys”) ja asiakkaan (”Asiakas”) välisen sopimuksen liittyen graafiseen suunnitteluun ja verkkosivujen kehitykseen. Hyväksymällä nämä ehdot, Asiakas suostuu noudattamaan niitä.

1. Palvelun Kuvaus

1.1. Yritys tarjoaa graafisen suunnittelun ja verkkosivujen kehityksen palveluita Asiakkaalle. Palvelun tarkempi kuvaus ja sovitut toimitettavat osat määritellään erillisessä sopimuksessa tai tarjouksessa.

2. Hinnat ja Maksuehdot

2.1. Hinnat ja maksuehdot tarkentuvat erillisessä sopimuksessa tai tarjouksessa. Asiakas sitoutuu suorittamaan sovitut maksut ajallaan ja täydellisesti.

2.2. Kaikki hinnat on ilmoitettu euroina, ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, ellei toisin mainita.

2.3. Mikäli Asiakas haluaa lisäpalveluita alkuperäisen sopimuksen ulkopuolelle, hänelle tarjotaan kirjallinen hinta-arvio lisätöistä, joka lisätään lopulliseen laskuun.

2.4. Asiakas sitoutuu suorittamaan 40 prosenttia lopullisesta projektihinnasta etukäteen, ellei toisin sovita.

2.5. Työn aloittaminen tapahtuu vasta, kun projektista on laadittu kirjallinen sopimus ja 40 prosentin ennakkomaksu on suoritettu.

2.6. Maksuehto on 14 päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

2.7. Maksamatta jääneen laskun voi siirtää kolmannen osapuolen perittäväksi.

3. Palveluntarjoajan velvollisuudet

3.1. Asiakasprojekti suoritetaan sovitussa aikataulussa alan laatustandardeja noudattaen. 3.2. Mainostoimisto voi käyttää alihankkijoita projektin toteuttamiseen ja vastaa heidän työnsä laadusta.

3.3. Projektin suoritus katsotaan päättyneeksi, kun se on toimitettu sopimuksen ehtojen mukaisesti ja asiakas on sen hyväksynyt.

3.4. Yleensä projektiin sisältyy kaksi maksutonta tarkistuskierrosta, ellei toisin ole sovittu. Mahdolliset lisätarkistukset lisätään laskun loppusummaan sopimuksen mukaisesti.

4. Asiakkaan velvollisuudet

4.1. Asiakkaan on varmistettava, että hän toimittaa oikeat ja riittävät tiedot Tmi Hanna M Heinonen tarpeisiin, mukaan lukien projektin materiaalin laillisuus.

4.2. Asiakkaan tulee reagoida projektin etenemiseen liittyviin yhteydenottoihin viimeistään kahden viikon kuluessa. Mikäli asiakas ei vastaa, Tmi Hanna M Heinonen voi katsoa työn valmistuneen annettujen tietojen perusteella, erityisesti verkkosivuprojekteissa.

4.3. Asiakas on velvollinen käyttämään palveluita huolellisesti ja vastaa salasanojen hallinnasta sekä niiden valtuuttamien henkilöiden toiminnasta palvelun hallinnoinnissa.

5. Toimitusajat

5.1. Toimitusajat määritellään erillisessä sopimuksessa tai tarjouksessa. Yritys pyrkii noudattamaan sovittuja toimitusaikoja, mutta ei ota vastuuta viivästyksistä, jotka johtuvat Asiakkaasta tai ylivoimaisista esteistä.

6. Omistusoikeudet

6.1. Kaikki graafiset suunnittelutyöt ja verkkosivujen sisältö, jotka luodaan tai muokataan tämän sopimuksen puitteissa, ovat Tmi Hanna M Heinonen omaisuutta, kunnes Asiakas on maksanut sovitut maksut täysimääräisesti.

6.2. Asiakas saa käyttöoikeuden verkkosivuihin ja suunnittelutöihin sen jälkeen, kun maksut on suoritettu kokonaisuudessaan.

6.3. Tmi Hanna M Heinonen saa käyttää toteutettuja töitä kaupallisina referensseinä. Mikäli asiakas ei toivo Tmi Hanna M Heinonen käyttävän aineistoa esimerkkeinä, asiasta tulee sopia kirjallisesti sopimuksessa.

7. Muutokset ja peruutukset

7.1. Asiakas voi pyytää muutoksia palveluihin, ja mahdolliset lisäkustannukset määritellään erikseen.

7.2. Peruutuksista ja niiden vaikutuksista sovitaan erikseen sopimuksessa tai tarjouksessa.

8. Vastuu ja vahingonkorvaukset

8.1. Tmi Hanna M Heinonen ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetyt voitot tai liiketoiminnan keskeytys.

8.2. Tmi Hanna M Heinosen vastuu rajoittuu siihen hintaan, joka on laskutettu Asiakkaalle palvelusta.

8.3. Molempien osapuolten vastuu vahingoista rajoittuu korkeintaan projektille maksettuihin kokonaiskustannuksiin Tmi Hanna M Heinonen osalta.

8.4. Sopijapuolet eivät ole vastuussa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolisista esteistä, joita ei voitu ennakoida sopimusta solmittaessa inhimillisen harkinnan puitteissa.

9. Salassapitovelvollisuus

9.1. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki projektin ja sopimuksen aikana paljastuneet yrityssalaisuudet. Tämä luottamuksellisuusvelvoite säilyy voimassa myös projektin ja sopimuksen päättymisen jälkeen.

10. Tietosuoja

10.1. Asiakkaan henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä sovitaan erikseen tietosuojakäytännössä.

11 Sovellettava laki ja riita-asiat

11.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja.

11.2. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riita-asiat pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät johda sopimukseen, riita-asiat ratkaistaan tuomioistuimessa.

12. Sopimuksen muutokset

12.1. Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti ja molempien osapuolten suostumuksella.